Ligetszépe Meseterápiás Módszer®

Mesemondó-terapeuta képzés

Kedves Mesebarátok!

 

Szeretettel köszöntjük Önöket a Ligetszépe® Mesemondó-terapeuta képzésünk tájékoztató oldalán.

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/002388

A Ligetszépe meseterápiás módszer® az ember hármas tagozódásának: test, lélek, szellem, organikus, antropozófiai antropológia alapján történő szemléletén alapul. A módszernek két, személyiségfejlesztő- és harmonizáló ága létezik:

 • mesepedagógia, azaz fejlesztő-megelőző (preventív) terápia: csoportban végzett mesemondás
 • segítő (gyógyhatású) terápia: egyéni, a fejlődéssel járó, illetve az életút során fellépő traumatikus életesemények feldolgozását segítő meseterápiás foglalkozás

A képzés felépítése, időkerete, követelményei; megszerezhető kompetenciák és végzettségek:

A képzés modulrendszerű; a három modul organikusan egymásra épül.

I. modul: A mese világa

 • Bevezető kurzus a meséről: Irodalomelméleti és kulturális alapismeretek
 • hétfő-péntek időbeosztású, intenzív 1×43 óra;

A modulon való részvétel végzettséget nem ad; a résztvevők igazolást kapnak a 43 órás intenzív bevezető kurzus elvégzéséről. Az igazolás megszerzésének feltétele a 43 kontakt órán való személyes részvétel, valamint a varázsmese hét szerepkörének leírása a hallgató által választott meséből.

II. modul: A mese valósága

 • A Ligetszépe mesemondó-terápia alapismeretei
 • A mindennapi mesemondás személyiségfejlesztő hatása. Az életút fordulópontjainak kísérése: a mesepedagógia gyakorlata, a fejlesztő-megelőző terápia
 • péntek-szombat időbeosztású 4×17 (68) óra;

Az I. modul 42 órájára épülő II. modul 68 órás tanegységének elvégzése után a résztvevő képessé válik a gyermekek életkorának, fejlődési állomásainak, valós testi-, lelki-, szellemi igényeinek figyelembe vételére az adott korosztálynak megfelelő meseanyag kiválasztásához. Ismeri a legfontosabb mesetípusokat (pl. életút-mesék, sors-mesék stb.). Képessé válik arra, hogy az általa rendszeresen elmondott mesékkel kísérje és segítse az adott korcsoportba tartozó gyermekek egészséges, harmonikus szellemi-, lelki és fizikai fejlődését. Tudja, hogy milyen belső munkát kell elvégeznie a mesemondónak a mesével kapcsolatban ahhoz, hogy megfelelő módon mondja el a kiválasztott mesét. Képes arra, hogy megteremtse önmagában a mesemondás belső feltételeit. Ismeri, és képes megteremteni azokat a külső, környezeti feltételeket, amelyek elősegítik a gyermekek számára a mese befogadását.

A modul elvégzése és a zárófeladat teljesítése után a résztvevő Ligetszépe mesepedagógiai segítő® tanúsítványt kap a képzés II. moduljának (I.+II. modul, összesen 111 tanegység) elvégzéséről. A tanúsítvány birtokában adott szempont (életkor vagy élethelyzet) szerint szervezett csoportban mesepedagógiai foglalkozásokat vezethet. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az összesen 111 kontakt órán való személyes részvétel, a csoport hallgatói, tanárai előtt történő egyéni/önálló mesemondás valamint egy elkezdett varázsmese befejezésének számítógépes leírása minimum egy A/4-es oldalnyi terjedelemben.

III. modul: A mese ereje

 • A Ligetszépe mesemondó-terápia alkalmazása
 • Az életút traumatikus pontjai; a terápiás mesemondás
 • péntek-szombat időbeosztású 4×17 (68) óra

Az I. és II. modulra épülő + 68 kontakt órás képzés elvégzése után a résztvevő az emberi életút és az egyéni emberi fejlődés – magzati kortól a fizikai élet végéig tartó – törvényszerűségeinek ismeretében képessé válik a fejlődési csomópontok, illetve traumatikus pontok fölismerésére. A segítséget igénylő személy anamnézisének ismeretében képessé válik a segítő terápiás munka megtervezésére, elvégzésére és pontos dokumentálására. Ismeri, és a segítséget igénylő személy életkorának megfelelően képes alkalmazni a receptív, az alkotó, és az elemző terápiás módszereket. Képessé válik a segítő terápiás folyamat művészi kialakítására. Képes önismeretének állandó fejlesztésére.

A modul elvégzése és a zárófeladatok teljesítése után a résztvevő Ligetszépe® mesemondó-terapeuta tanúsítványt kap a 178 órás teljes kurzus elvégzéséről. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az összesen 178 kontakt órán való személyes részvétel, továbbá az alábbi munkák elvégzése:

 • egy, a meseterápiával kapcsolatos emberismereti -, illetve pedagógiai könyv a képzés során megadott részletének (minimum három A/4-es oldalnyi számítógépes írott, valamint 20 perces szóbeli terjedelemben történő) referálása.
 • egy, a hallgató gyakorlati munkájaként, szupervízió mellett folytatott terápiás folyamat bemutatása. A munkát minimum 12 A/4-es, a számítógép Ariel 12-es betűméretével írt oldalon kell dokumentálni, és a csoport előtt 20 percben szóban bemutatni.
 • a terápiás mesék otthoni, önálló feldolgozása során szerzett tapasztalatok írásbeli rögzítése a képzésen megadott szempontok alapján. Ez a munkanapló kiemelt személyiségi jogi védelmet élvez.
 • az I. és II. modul során elvégzett identifikációs gyakorlatok kiegészítése az egyéni felnőtt terápia során alkalmazható anamnézis kérdéseinek önálló otthoni feldolgozásával.
 • a terápiás folyamat segítésére létrehozott saját készítésű mesekép, mesebáb bemutatása.

 

A képzés feltüntetett kontakt órái – a modulok emelkedő sorrendjében – az elméleti tanegységek mellett emelkedő számú gyakorlati foglalkozásokat is tartalmaznak. A gyakorlati foglalkozások egyik ága a kézimunka, amely a mesemondás hangulatát segítő környezet kialakításához járul hozzá, a foglalkozások során tematikusan – kézi varrással, vagy nemezeléssel – elkészítésre kerülő mesefigurákkal. A foglalkozásokon történő alkotó munka direkt kézimunkabeli előképzettséget nem igényel, ugyanakkor célszerűnek, fontosnak tartjuk egy-egy varrási mód (pl. gépi öltés, pelenkaöltés) gyakorlati szintű alkalmazását.

A képzés oktatási időbeosztása:

 • I. modul: hétfő 14.30-tól péntek 13.30 óráig;
 • II. és III. modul: péntek 14.30-tól szombat 17.30 óráig

A felvételt nyert hallgatóknak az aktuális képzés az információkkal együtt mellékletként kiküldésre kerülő órarend alapján kerül megtartásra.

A képzés elvégzése után végezhető tevékenységek:

I.+II. modul

 • Kisgyermekek mozgás- és beszédfejlődésének elősegítése mesepedagógiai eszközök segítségével.
 • Óvodás és kisiskolás gyermekek fantázia-, belső képalkotó-, és kreatív képességinek fejlesztése mesepedagógiai módszerekkel.
 • Érzelmi intelligencia fejlesztése adott életkor szerint szervezett csoportokban.
 • Szociális érzékenység fejlesztése adott életkor szerint szervezett csoportokban.
 • Mentális segítségnyújtás adott élethelyzetben lévő csoportok (pl. kórházi tartózkodás; nevelőotthonban, v. nevelőszülői hálózatban való élet) számára mesepedagógiai módszerekkel.
 • Normatív krízisek kísérése, kezelése, feldolgozása mesepedagógiával (preventív terápia).

I.+II.+III. modul:

 • Óvodai, vagy iskolai beilleszkedési, magatartási zavarok kezelése meseterápiával.
 • Segítő beszélgetés, nevelési tanácsadás szülőknek egyéni konzultációk keretében, a meseterápiás képzés során megszerzett embertani-, fejlődéslélektani ismeretek alapján.
 • Krízis-intervenció (pl. bántalmazás; zaklatás, abúzus esetén) az érintett csoportban.
 • Traumatikus élethelyzetek egyéni terápiás folyamatban való feldolgozása gyermekek és felnőttek esetében is.
 • Óvodai, iskolai, vagy általános szorongás oldása meseterápiával.
 • Életút-kísérés, normatív krízisek kezelése és feldolgozása felnőtteknél.
 • Akcidentális krízisek (pl. válás, haláleset) feldolgozása gyermekeknél és felnőtteknél.

Képzésindítás:

Évenként egy új – minimum 12, maximum 20 fős hallgatói létszámú – képzési csoportot tervezünk indítani.

A 11. csoport (2024-2026) képzési időpontjai:

 

Oktatási szint Képzési időszak Képzési dátum
I. modul: a mese világa hétfő-péntek 2024. június 24-június 28.
II. modul: a mese valósága péntek-szombat 2024. október 11-12.
2024. november 8-9.
2025. február 7-8.
2025. március 7-8.
III. modul: a mese ereje

(a modul 3. és 4. hétvégéjén:
“A” és “B” csoportrészben)

péntek-szombat Teljes csoport – 2025. május 9-10.
Teljes csoport – 2025. szeptember 12-13.
“A” csoportrész – 2026. január 9-10.
“B” csoportrész – 2026. január 23-24.
“A” csoportrész – 2026. április 10-11.
“B” csoportrész – 2026. április 24-25.

 

A 2024. nyarán induló képzés hallgatói csoportja teljessé vált.

A beérkező jelentkezéseket, a terveink szerint 2025. nyarán indításra kerülő – 12. csoportba – tudjuk fogadni.

 

A képzésre való jelentkezés feltételei:

 • I. modul: Érettségi vagy magasabb szintű felsőfokú képzettség.
 • II. modul: Az I. modulnál leírt képzettségek, valamint a Ligetszépe meseterápiás módszer® I. moduljának elvégzése.*
 • III. modul: Főiskolai vagy egyetemi végzettség, az antropozófiai antropológia ismerete; a Ligetszépe meseterápiás módszer® I. és II. moduljának elvégzése és a II. modul elvégzése után megadott szempontok szerinti „Motivációs levél” megírása.*

*A Ligetszépe meseterápiás módszer® PL-8188 akkreditációs lajstromszámú képzése által kiállított korábbi tanúsítványokat is elfogadjuk.

A képzésen való részvétel díja:

 • I. modul: 60.000, -Ft
  A képzés költségvetésének fenntarthatósága érdekében az I. modul jelentkezési határidejének lezárása után elektronikusan megküldésre kerülő TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL – hallgató általi – kézhezvételét és visszaigazolását követően történő képzés részvételi lemondása esetén, az I. modul képzési díjának 50%-ról (azaz 30.000, -Ft-ról) költségtérítés címen átutalásos számlát állítunk ki a lemondást bejelentő hallgatónak.
 • II. modul: 90.000, -Ft (a II. modulban két egyenlő összegű részletfizetés lehetséges)
 • III. modul: 90.000, -Ft (a III. modulban két egyenlő összegű részletfizetés lehetséges)

A képzés I. moduljának helyszíne:

EGYM Vital Center  – 8360 Keszthely, Lippay Gáspár utca 3.

(a helyszín megközelíthetősége honlapunk külön oldalrészében tekinthető meg)

A képzés állandó tanárai:

Szentkúti Márta Ligetszépe® Mesemondó-terapeuta, a képzés szakmai vezetője

Kissné Pitz Ágnes Extra Lesson tanár, Ligetszépe® Mesemondó-terapeuta

Pásztohy Irén Ligetszépe® Mesemondó-terapeuta

Szabados Andrea Gyógypedagógus, Logopédus, Szurdopedagógus, Ligetszépe® Mesemondó-terapeuta

Szentkúti Ferenc Euritmia-művésztanár

Dr. Jakab Tibor Belgyógyász, antropozófus orvos

 

A jelentkezés módja:

Kérjük, kitöltött jelentkezési lapját, valamint a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumának másolatát a Lemniszkáta Meseház Bt. 8360 Keszthely, Római út 30/b. postai címre szíveskedjen eljuttatni.

A felvételről és a további tudnivalókról villámpostán küldünk értesítést.

Üdvözlettel:
Papp Levente

a képzés adminisztrációs segítője

Lap tetejére